Announcement

May 12th, 2014

Announcement on the extension of the deadline for applications for the 2013-2014 summer semester

 

We would like to kindly inform you that the deadline for applications for pre-enrollment for the summer semester of the 2013-2014 academic year for undergraduate courses has been extended until June 2, 2014.

 

Important dates prior to the beginning of the summer semester:

May 12 – June 2                Pre-enrollment Period for the Summer Semester

June 3                                   Announcement of the courses to be opened in the Summer Semester

June 4-7                               Course Registration and Payment of Tuition Fees for the Summer   Semester

 

Please note that for a course to be opened; at least 5 students are required to be enrolled in the said course.

 

Only “Summer Practice” courses to be opened at the 2013-2014 summer semester are not subject to the minimum quota of 5 registrations.

 

The summer semester fee for the 2013-2014 academic years will be:

30 Euro per ECTS for the Faculty of Economics and Administrative Sciences;

40 Euro per ECTS for the Faculty of Architecture and Engineering

 

For any further queries concerning the conduct of the Summer Semester, students can contact the concerned Department.

 

 

Shqip

 

Njoftim mbi zgjatjen e afateve të aplikimeve për Semestrin Veror 2013-2014

 

Do të donim t’Ju informonim se afati i fundit për aplikimet për para-regjistrimet për Semestrin Veror për vitin akademik 2013-2014programin Bachelor është zgjatur deri më 2 qershor 2014.

 

Data të rëndësishme para fillimit të Semestrit Veror:

12 maj-2 qershor              Periudha para-regjistrimi për Semestrin Veror

3 qershor                             Shpallja e kurseve që do të hapen në Semestrin Veror

04-07 qershor                    Regjistrimi i kursit dhe pagesa e tarifës së shkollimit për Semestrin Veror

 

Ju lutem vini re se që të hapet një kurs (lëndë), duhet që minimumi 5 studentë të rregjistrohen të në kursin në fjalë.

 

Vetëm kurset e "praktikës verore" që do të hapen në Semestrin Veror 2013-2014 nuk janë subjekt i kuotës minimale prej 5 regjistrimeve.

 

Tarifat e semestrit veror për vitin akademik 2013-2014 do të jenë:

30 Euro për ECTS për Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Administrative;

40 Euro për ECTS për Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë

Për çdo pyetje të mëtejshme apo informacion më të detajuar në lidhje procedurat për Semestrin Veror, studentët mund të kontaktojnë pranë departamenteve përkatëse.